0(262) 744 44 83

a??k a??k
											STK’s?d?r
Osgb Hizmeti Almak İstiyorum

OSGB HİZMETİ ALMAK İSTİYORUM

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ”30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

KANUNUN GETİRDİKLERİ

Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır.

KANUN KAPSAMI

Sayı sınırı olmaksızın;

- Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar,
- Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri,
- Tarım vb. dahil tüm işkolları kanun kapsamına dahil edilmiştir.

İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılmaktadır. Tehlike sınıfı tespitinde; 
işyerinin yaptığı asıl iş esas alınır.

- Çok tehlikeli  (A sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilir)
- Tehlikeli  (A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilir)
- Az Tehlikeli  (A , B , C sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilir)

Kanun ile birlikte bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi iş güvenliği profesyonellerinin
görev yapması gerekmektedir.

- İş Güvenliği Uzmanı (Mühendisler, Mimarlar, Teknik Öğretmenler,)
- İşyeri Hekimi ( Doktor )
- Diğer Sağlık Personeli (Hemşire, Sağlık memuru)

İşverenler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alabilme imkanına sahiptir.

İSG HİZMET MODELLERİ

- Kısmi süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı,
- Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı  istihdamı,
- İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi niteliklerine sahip işveren,
- Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı,

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılması bir zorunluluk haline gelmektedir.

Kanun ile birlikte bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir. İşverenin, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenmesi ve tespit edilen riskleri ile ilgili olarak önlemler alması konusunda kanuni düzenleme yapılmıştır.

- Çalışanların belirli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

- İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtlarının daha etkin ve güncel hale getirilmesi konusunda
  düzenleme yapılmıştır.

- Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu altı aydan fazla süren işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde, iş sağlığı
  ve güvenliği kurulu oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.

- Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanması
  gereklilik halini almıştır.

- İşyerlerinde acil durum eylem planlarının hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.

- İşverenin tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları
  hakkında bilgilendirilmesi gerekliliği doğmuştur.

Kanunun uygulanması ile ilgili olarak yukarıda sayılan uygulamaların idari ve para cezası şeklinde yaptırımları bulunmaktadır.

1- İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİNİN KAPSAMI VE İÇERİĞİ

1.1 DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili
  danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemesi,

- Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı
  ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,

- İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında
  tavsiyede bulunmak,

- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene
  tavsiyelerde bulunmak,

- İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme
  çalışmalarına katılmak,

- İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken
  koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.

- Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir
  ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak,
  alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

- İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate
  alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için
  araştırmalar yapmaktır.

1.2  SAĞLIK GÖZETİMİ

- Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

- İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla
  düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

- Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması
  sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

- Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı
  olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu
  sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

- Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin
  yapılmasını sağlamak,

- Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının
  gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

- Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık
  muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,

- Gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların
  kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli
  izleyip denetlemek,

- Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık
  gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu
  hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.

1.3  EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

- İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması
  çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

- İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili   taraflarla işbirliği yapmak,

- İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında
  eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,

- Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.

- İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında
  eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,

2-DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

2.1 DANIŞMANLIK  HİZMETLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde tesislerin risk analizlerinin hazırlanması veya
  hazırlanması esnasında danışmanlık.

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde tesislerin acil durum eylem planlarının hazırlanması

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde uyulması gereken prosedürler, sağlık ve iş güvenliği
  dosyalarının incelenmesi ve ihtiyaçların tespiti,

2.2 EĞİTİM  HİZMETLERİ

15.05.2013 tarihli “Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında personelin eğitim alması bir zorunluluktur. Bu eğitimlerin personele aldırılmış olması durumunda idari ve para cezası şeklinde yaptırımları bulunmaktadır

Lokman Hekim Ortak Sağlık Güvenlik Merkezi'nde aşağıdaki konularda sertifikalı eğitim verilmektedir:

Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
d) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
d) İlkyardım

Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

İşyerinizin Tehlike Sınıfına Uygun Saatlerde İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi ve İş Güvenliği Uzmanı hizmetlerini Lokman Ortak Sağlık Güvenlik Merkezi’nden satın almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.lokmanhekimosgb.com

Lokman Hekim Sağlık Vakfı Gebze Şubesi

Beylikbağı Mah. Vatan Cad. 304. Sok.
No:2 Gebze
Tel : 0(262) 743 84 90
Faks : 0(262) 744 44 82
E-mail : info@lokmanhekimsv.org

Top